Никейский Символ веры

Никейский Символ веры, принятом Первым Вселенским Собором в 325 году. О Никео-Цареградском Символе веры, утверждённом Вторым Вселенским Собором в 381 году, см. Никео-Цареградский Символ веры.

Нике́йский си́мвол ве́ры (др.-греч. Σύμβολον τῆς Νικαίας, лат. Symbolum Nicaeum) — христианский символ веры, формула вероисповедания, принятая на Первом Никейском соборе (325 год), согласно которой Бог Сын «единосущен (ομοούσιος, consubstantialis) Отцу».

В 381 году на Втором Вселенском соборе в Константинополе Никейский символ веры был расширен и дополнен, после чего стал называться Никео-Константинопольским (согласно церковнославянским текстам — Никео-Цареградским).

На протяжении II, III и начала IV веков христианскую церковь сотрясали постоянные ереси и расколы, такие как ересь Савеллия, раскол Мелетия, но самое серьёзное и «опасное» волнение произвел в то время Арий. Арианское учение о сотворённости Бога-Сына Иисуса Христа в своих дальнейших выводах вело к уничтожению главного догмата христианства — догмата искупления, а вместе с тем и к низвержению всего христианства. Это учение было тем опаснее, что оно вскоре после своего появления получило значительное распространение и приобрело себе очень многих сторонников. Для разрешения всех спорных вопросов и был созван Вселенский Собор. Первый Вселенский Никейский Собор представляет собою в высшей степени крупное, важное и беспримерное явление в церковной жизни. Это было первое открытое, торжественное собрание епископов, собрание не только дозволенное государственною властью, но официально утверждённое ею. По зову императора Константина Великого собрались епископы не одной какой-либо области, но всех стран и народов, епископы всего тогдашнего мира, от крайних границ верхней Фиваиды до стран Готских, от Испании до Персии.

На соборе Арий изложил своё вероисповедание. Суть учения Ария изложена в его письме к Евсевию, епископу Никомидийскому, которое цитируют Епифаний Кипрский в «Панарионе» и Феодорит Кирский в своей книге «Церковная история»:

Однако ж, Его (Сына) не было прежде, чем Он был рожден, или сотворен, или определен, или основан, ибо до рождения Он не существовал (οὐκ ἦν). Нас преследуют за то, что мы говорим: Сын имеет начало, тогда как Бог безначален. Нас преследуют за то, что мы говорим: Сын из не сущего (ἐξ οὐκ ὄντων). Но говорим мы это потому, что Он не есть часть Бога и не происходит из чего-либо предсуществовавшего. Вот за что гонят нас!

           и в письме к Александру архиепископу Александрийскому, которое цитирует Епифаний Кипрский в «Панарионе» :

Он (Отец) родил Его (Сына) не призрачно, но по истине своим хотением и соделал его своим непреложным и неизменяемым, совершенным творением (κτίσμα) Божиим.

Согласно Арию, было время когда не было Сына Божьего: «не существовал», и Он сотворен «из не сущего», то есть Сын, согласно Арию, не безначальный Бог, а первое «творение». Из этой предпосылки получалось, что не сам Бог пострадал плотью за грехи человечества на Кресте, а пострадало творение. Согласно христианству (догмату искупления) только сам Бог мог спасти человечество от греха и смерти, а согласно Арию людей спасло творение.

Важнейшим термином, который ввели отцы Никейского собора, утверждающим, что Сын является тем же самым Богом по сущности, что и Отец: «Бог от Бога», в противовес Ариевому выражению «из не сущего» стал термин «единосущный» (ομοούσιος), то есть Сын и Отец одна сущность — Божество:

Наиважнейшим результатом догматической деятельности Первого Вселенского Собора было составление Символа, известного с именем Никейского, которым утверждалась вера в истинно-Божественную сущность Сына Божьего. По мнению воспитанника Московской духовной академии, православного писателя и историка Константина Николаевича Смирнова (родился в 1862 году), «изложение в высшей степени полное и изумительно точное». Символ этот охотно принял император Константин, подписали все члены Собора, вместе с осуждением учения Ария; подписали даже епископы, державшиеся стороны Ария, за исключением только двух Ливийских: Феоны мармарикского и Секунда птолемаидского. Упорный в своей ереси Арий предан проклятию и, по велению императора, сослан в заточение, вместе с двумя Ливийскими епископами; его богохульные сочинения велено предавать огню; скопище его заклеймено позорным именем порфириан, как богоненавистное. По вопросам церковной дисциплины и управления Собор издает 20 правил и разрешает разногласие относительно времени празднования Пасхи. Эти канонические постановления затем бесспорно приняты повсюду и на Западе. Догматическое постановление объявлено Церквам в двух указах: и от лица Собора, и от лица императора.

Оригинальный греческий текст

 
Греческий текст на Оксиринхском папирусе, V век

Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα, πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν.

Καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ τοῦ πατρὸς μονογενῆ, τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός, θεὸν ἐκ θεοῦ, φῶς ἐκ φωτός, θεὸν ἀληθινόν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα, ἐνανθρωπήσαντα, παθόντα καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.

Καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.

Τοὺς δὲ λέγοντας, ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν, καὶ πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν, καὶ ὄτι ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο, ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι, ἢ κτιστόν ἢ τρεπτόν ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, ἀναθεματίζει ἡ καθολικὴ ἐκκλησία. Ἀμήν.

Латинский текст

Credimus in unum Deum Patrem omnipotentem, omnium visibilium et invisibilium factorem.

Et in unum Dominum nostrum Jesum Christum, Filium Dei, natum ex Patre unigenitum, hoc est, de substantia Patris, Deum ex Deo, Lumen ex Lumine, Deum verum, de Deo vero, natum, non factum, unius substantiæ cum Patre, quod Græci dicunt homoousion; per quem, omnia facta, sunt, quæ in cælo et in terra; qui [propter nos homines et] propter nostram salutem descendit, incarnatus est et homo factus est, et passus est; et resurrexit tertia die, et ascendit in cælos; venturus judicare vivos et mortuos.

Et in Spiritum Sanctum.
Eos autem qui dicunt: erat, quando non erat, et antequam nasceretur, non erat, et quod de non exstantibus factus est, vel ex alia, substantia aut essentia, dicentes [creatum, aut] convertibilem et demutabilem Filium Dei, hos anathematizat catholica [et apostolica] ecclesia. Amen.

Церковнославянский текст из Кормчей патриарха Иосифа 1650 года

Веруем во Единаго Бога Отца Вседержителя, видимым же и не видимым Творца.

И во Единаго Господа нашего Исуса Христа, Сына Божия, рождена от Отца единочадна, сеже есть от существа Отча: Бога от Бога, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, а не сотворенна, единосущна Отцу, имже вся быша, яже на небеси и яже на земли, нас ради человек, и за наше спасение сошедша и воплощшася и вочеловечьшася, и страдавша, и в третий день воскресша, и восшедша на небеса и паки грядуща судити живым и мертвым.

И в Духа Святаго.
Глаголющия же, бе время егда не бысть, и яко от несущих бысть, или от иного состава, или существа, или преложна, или пременна Сына Божия, таковыя проклинает Соборная и Апостольская Церковь. Аминь

Русский текст

Веруем во Единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца всего видимого и невидимого.

И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рождённого от Отца, Единородного, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рождённого, несотворённого, единосущного Отцу, через Которого [а именно Сына] всё произошло как на небе, так и на земле. Нас ради человеков и нашего ради спасения сошедшего и воплотившегося, вочеловечившегося, страдавшего и воскресшего в третий день, восшедшего на небеса и грядущего судить живых и мертвых.

И в Святого Духа.
А говорящих, что было время, когда не было Сына, или что Он не был прежде рождения и произошёл из несущего, или утверждающих, что Сын Божий из иной ипостаси или сущности, или создан, или изменяем — таковых анафематствует кафолическая церковь. Аминь.

 Первый Нике́йский собор — собор Церкви, созванный императором Константином I; состоялся в июне 325 года в городе Никея (ныне Изник, Турция); продолжался больше двух месяцев и стал первым Вселенским собором в истории христианства.

На соборе был принят Символ Веры, осуждены арианская и другие ереси, окончательно провозглашено отделение от иудаизма, выходным днём было признано воскресенье вместо субботы, определено время празднования христианской церковью Пасхи, выработано 20 канонов.

Основными источниками о Никейском соборе являются работы двух его участников: Евсевия Кесарийского и Афанасия Великого, также историков позднейшего времени: Руфина Аквилейского, Сократа Схоластика, Созомена, блаженного Феодорита Кирского.

 Икона: I Вселенский собор

Источники называют различную численность участников Собора; принятое ныне число участников, 318 епископов, называли Иларий Пиктавийский, Василий Великий и Афанасий Великий. При этом, ряд источников указывал меньшее число участников собора — от 250. В то время на Востоке было около 1000 епископских кафедр и около 800 — на Западе (в основном в Африке). Таким образом, на соборе присутствовало около 6-й части вселенского епископата.

Представительство было весьма непропорциональным. Запад был представлен минимально: по одному епископу из Испании (Осий Кордубский), Галлии, Африки, Калабрии; папа Сильвестр лично не принял участие в соборе, но делегировал своих легатов — двух пресвитеров. На соборе были также делегаты от территорий, не входивших в состав империи: из Питиунта на Кавказе, Феофил Готский из Боспорского царства (Керчи), из Скифии, два делегата из Армении, один из Персии. Большинство епископов было из восточной части империи. Среди участников было много исповедников христианской веры.

Сохранились неполные списки отцов собора, в которых отсутствует такая выдающаяся личность как Николай Мирликийский, его участие может только предполагаться.

Евсевий указывал, что император Константин был разочарован церковной борьбой на Востоке между Александром Александрийским и Арием и в послании к ним предложил своё посредничество. В нём он предлагал оставить этот спор. Подателем этого письма император избрал епископа Осия Кордубского, который, прибыв в Александрию, понял, что вопрос на самом деле требует серьёзного подхода к его решению. Поскольку к тому времени требовал решения также вопрос об исчислении пасхалий, было принято решение о проведении Вселенского Собора.

 
Никейский собор
(румынская фреска, XVIII век)

Местом созыва поначалу предполагалась Анкира в Галатии, но потом была выбрана Никея — город, располагавшийся недалеко от императорской резиденции. В городе находился императорский дворец, который предоставили для заседаний и размещения его участников. Епископы должны были съехаться в Никею к 20 мая 325 года; 14 июня император официально открыл заседания Собора, а 25 августа 325 года собор был закрыт.

Почётным председателем на соборе был император, который тогда не был ни крещёным, ни оглашенным и принадлежал к разряду «слушающих». Источники не указывали, кто из епископов первенствовал на Соборе, но позднейшие исследователи называют «председателем» Осию Кордубского, который в списках отцов собора значился на 1-м месте; высказывались также предположения о председательстве Евстафия Антиохийского и Евсевия Кесарийского. По свидетельству Евсевия император действовал как «примиритель».

В первую очередь было рассмотрено откровенно арианское исповедание веры Евсевия Никомедийского. Оно было сразу же отвергнуто большинством; ариан на соборе было около 20 епископов, хотя едва ли не меньше было защитников Православия, таких как Александр Александрийский, Осий Кордубский, Евстафий Антиохийский, Макарий Иерусалимский.

После нескольких неудачных попыток опровергнуть арианское вероучение на основании одних только ссылок на Священное Писание собору был предложен крещальный символ Кесарийской Церкви, к которому, по предложению императора Константина (по всей вероятности, от лица епископов термин был предложен Осием Кордубским), была добавлена характеристика Сына «единосущна (ομοούσιος) Отцу», которая утверждала, что Сын является тем же самым Богом по сущности, что и Отец: «Бог от Бога», в противовес Ариевому выражению «из не сущего», то есть Сын и Отец одна сущность — Божество. Указанный Символ веры был утверждён 19 июня для всех христиан империи, а не подписавшие его епископы Ливийские, Феона Мармарикский и Секунд Птолемаидский, были удалены с собора и вместе с Арием отправлены в ссылку. Под угрозой ссылки свои подписи поставили даже самые воинственные вожди ариан, епископы Евсевий Никомидийский и Феогнид Никейский (порт. Teógnis de Niceia).

Собор также вынес постановление о дате празднования Пасхи, текст которого не сохранился, однако оно известно из 1-го Послания отцов Собора к Церкви Александрийской:

« …все восточные братья, прежде праздновавшие Пасху вместе с иудеями, отныне будут праздновать её согласно с римлянами, с нами и со всеми, которые издревле хранят её по-нашему. »

Епифаний Кипрский писал, что в определении дня празднования Пасхи в соответствии с постановлением I Вселенского Собора следует руководствоваться 3 факторами: полнолунием, равноденствием, воскресением.

Собор составил Послание «Церкви Александрийской и братиям в Египте, Ливии и Пентаполе», в котором кроме осуждения арианства говорится ещё о решении относительно мелитианского раскола.

Собор также принял 20 канонов (правил), касающихся разных вопросов церковной дисциплины.

Протоколы Первого Никейского собора не сохранились (историк церкви А. В. Карташёв считал, что они и не велись). О решениях, принятых на этом Соборе, известно из более поздних источников, в том числе из деяний последующих Вселенских соборов.

 • Собор осудил арианство и утвердил постулат о единосущии Сына Отцу и Его предвечном рождении.
 • Был составлен Символ веры из семи пунктов, который впоследствии стали называть Никейским.
 • Зафиксированы преимущества епископов четырёх крупнейших митрополий: Римской, Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской (6-й и 7-й каноны).
 • Собор также установил время ежегодного празднования Пасхи в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия.

Современное почитание Собора

Православная церковь ежегодно в седьмую неделю (воскресенье) по Пасхе молитвенно чтит память святых 318-ти богоно́сных отцев Первого Вселенского собора, и́же в Нике́и. На великой вечерне накануне этого дня читаются три символические ветхозаветные паремии, из которых первая:

« Аврам, услышав, что [Лот] сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, триста восемнадцать, и преследовал неприятелей до Дана; и, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска; и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин и народ.

Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская; и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, — он был священник Бога Всевышнего, — и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои.

»

 Вселенские соборы

Семь Вселенских соборов, с Сотворением мира и Собором Двенадцати Апостолов

Вселе́нские собо́ры (греч. Σύνοδοι Οικουμενικαί, лат. Oecumenica Concilia) — собрания преимущественно епископатахристианской Церкви в её вселенской полноте, на которых обсуждаются вопросы и выносятся решения доктринального (догматического), церковно-политического и судебно-дисциплинарного характеров.

В самом начале истории Церкви термин «Σύνοδος» — «Собор» употреблялся применительно ко всякому церковному собранию. Однако, в течение III века термин стали употреблять по отношению к собраниям епископов (хотя присутствовать могли не только епископы) для управления Церковью. Самые первые из известных местных соборов проводились во II веке, а к 300 году собрание епископов провинции стало привычным способом церковного управления. После того как Константин I провозгласил терпимость относительно христиан (313 год) и преследования закончились, епископы из многих провинций получили возможность собраться в общем соборе. Тем не менее идея Вселенского собора и его специфическое значение развивались медленно. Церковь в общеимперском масштабе начала проводить Вселенские соборы, что подразумевало участие представителей всех поместных церквей, — обычно по инициативе Ромейских Императоров, нередко председательствовавших на них и придававших их решениям статус государственных законов.

На протяжении первых IX веков Вселенскими Соборами называются соборы, которые при содействии светской (императорской) власти составлялись из епископов христианской Церкви из различных частей Греко-римской империи — ойкумены (греч. οἰκουμένη, лат. orbis terrariim) и так называемых варварских стран для суждения о предметах догматических и канонических. Император, как страж (лат. custos) веры и Церкви, созывал собор, делал ассигновку на расходы, назначал место его заседаний, переводил из одного города в другой, лично присутствовал и пользовался почетным председательством, или назначал своих чиновников для наблюдения за порядком, распускал собор и по предложению собора скреплял акты собора своею подписью.

Вселенским соборам присущи внешние и внутренние отличительные признаки.

К внешним признакам Вселенских соборов относятся:

 • участие в соборе представителей всех поместных церквей в лице предстоятелей церквей, епископов или их заместителей, уполномоченных и посланных (легатов) от них;
 • каноническая правильность в порядке созыва собора, формирования состава участников, ведения и объявления определений собора;
 • признание собора Вселенским всеми поместными церквами, как теми, от которых епископы присутствовали на нём, так и теми, от которых на нём не было представителей.

Внутренние признаки Вселенских соборов:

В разрешении вопросов об истинах вероучения и нравоучения Вселенский собор обладает свойством непогрешимости, как орган Вселенской Церкви, руководимый Святым Духом. Догматические определения и каноны Вселенских соборов помещаются в «Книге правил», определения и судебные решения — в «Деяниях».

Вселенские соборы и поместные церкви

Исторически сложилось, что разные христианские церкви по-разному относятся к Вселенским соборам и имеют своё мнение об их количестве. Исходя из основных признаков Вселенского собора, а именно «признание собора Вселенским всеми поместными церквами» и «единодушное выражение на нём вероучения, которого все поместные церкви держались и держатся везде и всегда», бесспорным статусом Вселенского собора, из числа так именуемых, обладают только первые два, поскольку признаются Вселенскими всеми поместными церквями и их решения не вызывают возражений ни у кого.

Два Вселенских собора признаются Ассирийской церковью Востока, изначально бывшей самоотстраненной от процесса развития догматов в Римской империи в силу своей изолированности в зороастрийской Персии. По причине неактуальности для АЦВ проведённых в Византии соборов их решения принимались ею много позже. Так, Никейский собор 325 года был принят на поместном соборе АЦВ под председательством католикоса Армении Мар Акака в 410 году, то есть почти через столетие, незадолго до III собора. А Константинопольский собор 381 года принят в 554 г. на соборе Мар Йосепа, то есть почти через два столетия, когда был уже проведён не только III Эфесский собор 431, осуждавший Нестория, но и Халкидонский собор 451 года и II Константинопольский собор 553 года, на котором каноническое единство АЦВ с Церковью Запада (нынешними православными и католиками) было разрушено. В настоящее время невозможно и евхаристическое единство хотя бы потому, что учение АЦВ о евхаристии, воспринятое протестантами, делает её безусловно неправославной несмотря на то, что православные и Церковь Востока не анафематствовали друг друга. Всё это косвенно свидетельствует о том, что мнение Церкви Востока о количестве и важности Вселенских соборов: по её мнению, III и последующий соборы были только поместными соборами Церкви Запада, хотя некоторые их решения (например, осуждение платонизма и оригенизма на II Константинопольском соборе) Церковь Востока приняла — не может служить несомненным критерием подтверждения статуса последующих соборов для остальных церквей.

Иначе относились к Вселенским соборам миафизитские Древние восточные церкви (Ориентальные древнеправославные церкви), активно участвовавшие в христианском догматотворчестве, как принимая участие в соборах, так и высказывая своё к ним отношение после и часто принимая отдельные их решения. Древневосточные православные церкви времён христологических споров представляли собой подавляющее большинство региональных поместных церквей (против одного Рима и колеблющегося во мнениях Константинополя, все восточные патриархаты в империи и за её пределами, что было подано как «национальный сепаратизм»), а потому неприятие решений Халкидонского и последующих соборов Древневосточными миафизитскими церквами, лишило, на их взгляд, эти соборы основных признаков Вселенских соборов и вообще каких бы то ни было соборов. Соответственно, Древневосточными миафизитскими церквами признаются только три Вселенских собора, остальные соборы они отказываются признать даже поместными.

Что касается православных церквей византийской традиции, то они все признают семь Вселенских соборов, проводившихся до Великого церковного раскола. Вопрос непризнания соборов, начиная от Халкидонского, Вселенскими соборами и вообще соборами миафизитскими церквами Церковью Византии решался тем, что Вселенная (Ойкумена) в сознании греков и латинян ассоциировалась с Римской империей, а сама Вселенская церковь — с патриархатами, признающими духовное первенство римских епископов и административную власть над церковью императоров. Не считающиеся с такой логикой Древневосточные церкви были объявлены антихалкидонскими имперскими церквами, «отпавшими от Вселенской церкви», и их мнение о количестве и статусе соборов с тех пор в расчёт не принималось, почему и все последующие соборы считались Вселенскими.

С постепенным ослаблением политического влияния Византии, в особенности после разделения церквей — двух половин некогда единой Церкви Римской империи в 1054 году, западная Римская церковь, соотнося кафоличность (как непременный признак одной неделимой Вселенской церкви) только с епископской кафедрой Рима и считая все остальные поместные церкви «отпавшими от единства с кафедрой Петра», стала именовать свои соборы Вселенскими, соответственно присваивая им порядковые номера. Таким образом, до настоящего времени, с точки зрения Римской Католической церкви, состоялся 21 Вселенский собор.

Список соборов

Соборы, признаваемые Православной, Католической, Протестантскими и Древневосточными церквями

Соборы, признаваемые Православной, Католической и Протестантскими церквями

Соборы, признаваемые Православной и Католической церквями

Соборы, называемые Вселенскими некоторыми богословами и иерархами Православной церкви

Эти соборы не имеют официального статуса Вселенских и считаются поместными, но в литературе встречается именование их Вселенскими. Тем не менее, предсоборные совещания, проводимые при подготовке нового Всеправославного собора, не признали эти соборы Вселенскими.

8. Большой Софийский собор 879880 гг. — IV Константинопольский (восстановление Фотия на Константинопольском престоле, осуждение филиокве и анафематствование любых изменений Никео-Константинопольского Символа веры). В греческих Церквях единодушно признаётся фактическим Восьмым Вселенским.
9. 13411351 гг. — V Константинопольский (подтвердил богословие исихазма св. Григория Паламы и осудил противостоявших ему философа Варлаама и других антипаламитов.)

Соборы, признаваемые только Католической церковью

8. 869870 гг. — IV Константинопольский (другой) (осуждение Константинопольского патриарха Фотия). Собор обнаружил острые противоречия между западно-христианскими и восточно-христианскими церквями; различные церкви оценивают собор различно: Католическая церковь признаёт его VIII Вселенским, Православная — не признаёт.
9. 1123 г. — I Латеранский (утверждение Вормсского конкордата, положившего конец борьбе за инвеституру).
10. 1139 г. — II Латеранский (осуждение Арнольда Брешианского).
11. 1179 г. — III Латеранский (осуждение вальденсов, катаров, установление порядка избрания папы римского).
12. 1215 г. — IV Латеранский (осуждение альбигойцев, вальденсов, санкционирование инквизиции).
13. 1245 г. — I Лионский (отлучение Фридриха II Гогенштауфена).
14. 1274 г. — II Лионский (уния с Православной Церковью).
15. 13111312 гг. — Вьеннский (упразднение ордена тамплиеров).
16. 14141418 гг. — Констанцский (положил конец «великому расколу», казнь Яна Гуса, осуждение Джона Уиклифа).
17. 14381445 гг. — Ферраро-Флорентийский (рассмотрение вопросов, препятствующих воссоединению (унии) западных и восточных церквей, догмат о чистилище).
18. 15121517 гг. — V Латеранский (церковная реформа).
19. 15451563 гг. — Тридентский (контрреформация, литургическая реформа).
20. 18691870 гг. — I Ватиканский (догмат о папской безошибочности в вопросах веры и морали).
21. 19621965 гг. — II Ватиканский (литургическая реформа, отмена обязательности латинского языка в богослужении).

Разбойничьи соборы

Разбойничьи соборы — соборы, которые претендовали называться Вселенскими, но были отвергнуты всеми историческими церквями.

 1. 341 г. — Антиохийский собор (Признание арианства официальным учением).
 2. 355 г. — Миланский собор (репрессии ариан против их противников. Собор не признан ни одной из современных церквей).
 3. 449 г. — Эфесский «Разбойничий» собор.
 4. 754 г. — Первый Иконоборческий собор.
 5. 815 г. — Второй Иконоборческий собор (отмена решений Второго Никейского собора).

Подготовка Всеправославного собора Православной церкви

В 1920-х, 1960-х и 1990-х годах предпринимались попытки начать подготовку к созыву Восьмого Вселенского собора Православной церкви, но все они заканчивались ничем. В последнее время сторонники созыва собора, в том числе в крупнейшей из поместных церквей — Русской православной церкви, вновь активизировались.
В соответствии с практикой Православной церкви, признать Вселенским собор может только последующий собор (как правило, тоже Вселенский). В случае созыва такого собора, ожидается признание в качестве Вселенского Константинопольского собора 879—880 годов, запретившего добавление к Символу веры и признавшего Вселенским 7-й собор.

«В течение 2009 года ожидается оживление процесса подготовки к великому и святому Всеправославному собору Восточной Церкви» — заявил секретарь Отдела внешних церковных связей Московской Патриархии по межправославным отношениям протоиерей Николай Балашов в ходе телемоста между Москвой и Парижем 13 февраля 2009 года.

9 марта 2014 года было сообщено о проведении Всеправославного собора в 2016 году в Стамбуле.

Источник: http://ru.wikipedia.nom.al/wiki/Вселенские_соборы

 

 

Печать

Вопрос настоятелю

Здравствуйте Батюшка! Подскажите пожалуйста, как вести себя с родственником, который сводит все разговоры к осуждению других, хочет что...
Здравствуйте Батюшка! Подскажите пожалуйста молитва о гибели военного врага это грех? Спасибо за внимание!
СМОЛЕНСКИЙ СОБОР
308600, г. Белгород 
Гражданский проспект, 50 
тел.: +7 (4722) 277-654, 257-330
email: smsobor@mail.ru